அதிகமான பப்ளிசிட்டியால் தோல்வியை சந்திக்கப்போவது யார்?

அதிகமான பப்ளிசிட்டியால் தோல்வியை சந்திக்கப்போவது யார்?