செளத் இண்டியன் சினி, டெலிவிஷன் ஆர்டிஸ்ட்ஸ் & டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்ஸ் யூனியன் “துரிகை” புத்தகம் வெளியிடு